CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG CỦA BỘ PHẬN TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN DO UBND XÃ AN PHƯỢNG QUẢN LÝ
09/05/2022 09:12:07

 
 

Phụ lục I

 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG CỦA BỘ PHẬN TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

DO UBND XÃ AN PHƯỢNG QUẢN LÝ

 (Kèm theo Quyết định số: 01B/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND )

 

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP XÃ

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.            

Quyết định điều chuyển tài sản công

2.            

Quyết định thanh lý tài sản công

3.            

Quyết định tiêu huỷ tài sản công

 

 

 

 


Phần II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP XÃ

1. Quyết định điều chuyển tài sản công

1.1. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

 

             1.3. Diễn giải sơ đồ

            a) Tiếp nhận hồ sơ

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao ngay cho Bộ phận chuyên môn cấp xã. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

            b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 26 ngày làm việc, công chức Tài chính - Kế toán phải thẩm định hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND xã quyết định điều chuyển tài sản công; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND xã thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND xã phải xem xét phê duyệt kết quả thẩm định của công chức Tài chính - Kế toán: Nếu chấp thuận thì ký duyệt quyết định điều chuyển tài sản công hoặc ký văn bản thông báo gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Bộ phận chuyên môn và nêu rõ lý do.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nhận kết quả từ công chức Tài chính - Kế toán và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

2. Quyết định thanh lý tài sản công

2.1. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

 

 2.3. Diễn giải sơ đồ

            a) Tiếp nhận hồ sơ

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao ngay cho Bộ phận chuyên môn cấp xã. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

            b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 26 ngày làm việc, công chức Tài chính - Kế toán phải thẩm định hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND xã quyết định điều chuyển tài sản công; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND xã thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND xã phải xem xét phê duyệt kết quả thẩm định của công chức Tài chính - Kế toán: Nếu chấp thuận thì ký duyệt quyết định điều chuyển tài sản công hoặc ký văn bản thông báo gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Bộ phận chuyên môn và nêu rõ lý do.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nhận kết quả từ công chức Tài chính - Kế toán và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

3. Quyết định tiêu hủy tài sản công

3.1. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

3.2.           Sơ đồ Quy trình giải quyết

 

             3.3. Diễn giải sơ đồ

            a) Tiếp nhận hồ sơ

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và bàn giao ngay cho Bộ phận chuyên môn cấp xã. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

            b) Thẩm định và giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 26 ngày làm việc, công chức Tài chính - Kế toán phải thẩm định hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND xã quyết định điều chuyển tài sản công; nếu hồ sơ không được chấp thuận thì báo cáo Lãnh đạo UBND xã thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND xã phải xem xét phê duyệt kết quả thẩm định của công chức Tài chính - Kế toán: Nếu chấp thuận thì ký duyệt quyết định điều chuyển tài sản công hoặc ký văn bản thông báo gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Bộ phận chuyên môn và nêu rõ lý do.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nhận kết quả từ công chức Tài chính - Kế toán và trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 353
Trước & đúng hạn: 352
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/03/2023 20:02:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 54
Tháng này: 1,961
Tất cả: 19,483