CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã An Phượng
22/09/2022 09:55:10

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
AN PHƯỢNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01a/QĐ-UBND

An Phượng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã An Phượng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN PHƯỢNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/12/2021của Hội đồng nhân dân xã An Phượng về việc phê duyệt dự toán ngân sách năm 2022;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của xã An Phượng (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện (b/c);
- Phòng Tài chính
-KH huyện (b/c);
-
TTr Đảng ủy - HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
-
UBMTTQ, các đoàn thể xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 Phạm Hữu Thanh

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHƯỢNG

 

Số: 01/BBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     An Phượng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

 

BIÊN BẢN

    Niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2022   

Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư;

           Căn cứ Quyết định 5938/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Thanh Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

          Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND xã An Phượng nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ  hai về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022.

           Hôm nay vào hội 13 giờ 30 phút ngày 05 tháng 01 năm 2022 tại UBND xã An Phượng chúng tôi gồm có:

1.     Ông: Phạm Hữu Thanh

-         Chức vụ

Chủ tịch UBND xã

2.     Ông: Nguyễn Tiến Hoan

-         Chức vụ

Phó chủ tịch UBND xã

3.     Bà : Nguyễn Thị Dòn

-         Chức vụ

Phó chủ tịch HĐND xã

4.     Ông: Nguyễn Công Dũng

-         Chức vụ

CC Tài chính – kế toán xã

5.     Ông: Đỗ Như Hậu

-         Chức vụ

CC Tư pháp – Hộ tịch xã

6.     Ông: Hoàng Văn Mậu

-         Chức vụ

 CC VP UBND xã

7.     Ông: Phạm Hữu Toán

-         Chức vụ

CT UBMTTQ xã

I. Nội dung:

1. Ông Phạm Hữu Thanh -  Chủ tịch UBND xã thông qua quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022.

          2. Thông báo các nội dung công khai.

          - Công khai cân đối dự toán ngân sách xã năm 2022.

          -Công khai dự toán thu ngân sách xã năm 2022.

          -Công khai dự toán chi ngân sách xã năm 2022.

          -Công khai kế hoạch vôn ĐT XDCB xã năm 2022.

          3. Hình thức công khai

          - Niêm yết tại trụ sở UBND xã.

          -Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội, trưởng các thôn trong xã.

          4. Địa điểm, thời gian niêm yết

          - Niêm yết tại phòng một cửa UBND xã An Phượng.

          - Thời gian niêm yết từ ngày  05/01/2022 đến ngày 20/01/2022, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

          5. Yêu cầu: Toàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, trường các thôn xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Công chức Tài chính kế toán xã hoặc Chủ tịch UBND xã  An Phượng.          

 Biên bản lập xong hồi 15 giờ cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

    

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Dũng

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

                                                      

                  

 

 

 

                                                  CÁC THÀNH VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHƯỢNG

 

Số: 01/BBKTCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     An Phượng, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

BIÊN BẢN

 KẾT QUẢ NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

 

Căn cứ biên bản công khai dự toán ngân sách năm 2022 lập vào ngày 05 tháng 01 năm 2022.

1. Thời gian: Hôm nay, ngày 20 tháng 01 năm 2022. UBND xã An Phượng tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2022.

2.  Địa điểm: Tại Phòng họp UBND xã.

3.  Thành phần:

1. Ông: Phạm Hữu Thanh

-         Chức vụ

Chủ tịch UBND xã

2. Ông: Nguyễn Tiến Hoan

-         Chức vụ

Phó chủ tịch UBND xã

3. Bà : Nguyễn Thị Dòn

-         Chức vụ

Phó chủ tịch HĐND xã

4. Ông: Nguyễn Công Dũng

-         Chức vụ

CC Tài chính – kế toán xã

5.Ông: Đỗ Như Hậu

-         Chức vụ

CC Tư pháp – Hộ tịch xã

6.Ông: Hoàng Văn Mậu

-         Chức vụ

 CC VP UBND xã

7. Ông: Phạm Hữu Toán

-         Chức vụ

CT UBMTTQ xã

4.  Nội dung:

          - Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định

Toàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, trường các thôn đều thống nhất và nhất trí không có ý kiến gì với các nội dung trong bảng niêm yết về dự toán ngân sách năm 2022.

          - Kết luận: Các thành viên tham dự hội nghị nhất trí tán thành với bảng công khai trên.

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

Nguyễn Công Dũng

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

CÁC THÀNH VIÊN

 
 
 

Tỉnh: Hải Dương

   

Biểu số 107/CK TC-NSNN

Huyện: Thanh Hà

           

Xã: An Phượng

           
             

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

         

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

KẾ HOẠCH NĂM 2021

(năm hiện hành)

THU

CHI

CHÊNH LỆCH (+) (-)

THU

CHI

CHÊNH LỆCH (+) (-)

TỔNG SỐ

0

0

0

0

0

0

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

0

0

0

0

0

0

-

 

 

0

 

 

0

-

 

 

0

 

 

0

-

 

 

0

 

 

0

- …

 

 

0

 

 

0

2. Các hoạt động sự nghiệp

0

0

0

0

0

0

+ Chợ

 

 

0

 

 

0

+ Bến bãi

 

 

0

 

 

0

+

 

 

0

 

 

0

+ …

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

           

 

 

 

 
 
 
 
 

TØnh H¶i D­¬ng

 

Biểu số 108/CKTC-NSNN

HuyÖn Thanh Hµ

     

X·: An Phượng

     

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

     

§¬n vÞ: ®ång

Néi dung thu

QuyÕt to¸n

Néi dung chi

QuyÕt to¸n

Tæng sè thu

6,821,304,000

Tæng sè chi

6,821,304,000

I.C¸c kho¶n thu x· h­ëng 100%

200,000,000

I.Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn

1,000,000,000

II.C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ

1,287,000,000

II.Chi th­êng xuyªn

5,821,304,000

III.Thu bæ sung:

5,334,304,000

III. Chi chuyÓn nguån sang n¨m sau (nÕu cã)

 

 -Bæ sung c©n ®èi

5,334,304,000

 

 

 -Bæ sung cã môc tiªu

 

 

 

IV. Thu chuyển nguồn

 

 

 

       

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm(%) cho xã

             

 

UBND XÃ: AN PHƯỢNG

Biểu số 109/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

       

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung

Dự toán giao năm 2021

Thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

Tỉ lệ TH so với KH

1

2

3

4

5

6=4/3

 

Tổng số thu ngân sách xã

15,269,115,000

26,256,232,204

6,821,304,000

171.96%

A

Các khoản thu cân đối chi TX

8,890,700,000

9,032,774,204

1,487,000,000

101.60%

I

Các khoản thu tại xã

200,000,000

189,628,313

200,000,000

94.81%

1

Phí, lệ phí

20,000,000

21,662,000

20,000,000

108.31%

2

Thu từ quỹ đất công ích và đất công và công ích

155,000,000

147,044,975

155,000,000

94.87%

3

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

 

 

 

 

4

Thu phạt

 

10,000,000

 

 

5

Thu khác

25,000,000

10,921,338

25,000,000

43.69%

6

Thu chuyển nguồn

 

29,300,000

 

 

II

Thuế và Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

8,690,700,000

8,813,845,891

1,287,000,000

101.42%

1

Thuế giá trị gia tăng

79,500,000

71,177,504

80,000,000

89.53%

2

Thuế thu nhập cá nhân

56,000,000

35,604,387

40,000,000

63.58%

3

Lệ phí môn bài

11,200,000

12,050,000

12,000,000

107.59%

4

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

64,000,000

61,006,945

65,000,000

95.32%

5

Lệ phí trước bạ nhà đất

80,000,000

116,210,085

90,000,000

145.26%

6

Thu tiền sử dụng đất

8,400,000,000

8,517,796,970

1,000,000,000

101.40%

B

Các khoản thu cân đối XDCB

 

 

 

 

C

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6,378,415,000

17,223,458,000

5,334,304,000

270.03%

1

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

6,378,415,000

6,378,415,000

5,334,304,000

100.00%

2

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

 

10,845,043,000

 

 

             

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2168
Trước & đúng hạn: 2167
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 12:14:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0