CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước năm 2021
22/09/2022 06:25:42

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ AN PHƯNG

 

Số: 03/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

 An Phượng, ngày 21 tháng 02  năm 2022

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế đ tự chủ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước năm 2021

- Căn cứ nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ qiuan nhà nước. nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sử đổi bổ sung một số điều của nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính chính đối với cơ qiuan nhà nước;

- Căn cứ quyết định số 6868/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Thanh Hà v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho UBND xã An Phượng.

Ủy ban nhân dân xã An Phượng báo cáo kết quả thực hiện hiện nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước năm 2021 cụ thể như sau .

I. Đánh giá chung:

Trong năm qua UBND xã An Phượng tiếp tục thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của chính phủ. Cán bộ công chức đã được quán triệt rõ mục tiêu, nội dung các nghị định và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Đánh giá cụ thể:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND xã An Phượng

- Nhìn chung UBND xã An Phượng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thời gian giải quyết công việc, quy trình xử lý công việc theo đúng quy định của Nhà nước. Việc bố trí cán bộ phụ trách chuyên môn đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ về chuyên môn.

- Cán bộ, công chức trong các cơ quan luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2005:

2.1. Biên chế :

Tổng số biên chế được giao: 27 người

Số biên chế có mặt: 27 người

2.2. Về kinh phí:

a. Kinh phí quản lý hành chính được giao: 6.869.115.000 đồng

Kinh phí giao thu cân đối: 490.700.000 đồng

Kinh phí được giao bổ sung cân đối: 6.378.415.000 đồng

b. Phối hợp sử dụng kinh phí tiết kiệm được:

Kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được năm 2021: Cơ quan hành chính không có tiết kiệm

Chi thu nhập tăng thêm: 0 đồng

Chi khen thưởng, phúc lợi, hỗ trợ khó khăn: 16.700.000 đồng

Trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập: 0 đồng

c. Các biện pháp thực hành tiết kiệm và tăng thu:

- Cơ quan đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và dự toán chi ngân sách từ đầu năm ngân sách, trong đó quy định và phân bổ các khoản chi hợp lý với nhiệm vụ được giao, không vượt so với tiêu chuẩn, định mức quy định. 100% các cán bộ, công chức được phổ biến chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cải cách hành chính.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm khác như lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị, thực hiện khoán công tác phí, tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chấp hành đầy đủ theo chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách của cấp trên, năm 2021 đã thực hiện cắt giảm 50% chi hội nghị và cắt giảm, tiết kiệm 10% số chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của HĐND tỉnh Hải Dương, của UBND huyện Thanh Hà. Tổng kinh phí đã cắt giảm, tiết kiệm là 5.190.000 đồng ( Năm triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)

III. Những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị:

Hàng năm bố trí thêm kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù để sửa chữa lớn, mua sắm thay thế trang thiết bị làm việc đã hư hỏng hoặc đã hết niên hạn sử dụng nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn nhà nước quy định và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban ngành đoàn thể xã.

Đề nghị cơ quan quản lý cấp trên thường xuyên quan tâm, nâng cao định mức chi quản lý hành chính để tiếp cận với giá cả thị trường trên địa bàn huyện, làm cơ sở để UBND xã hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ và đơn vị tiết kiệm được kinh phí nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP năm 2021 của UBND xã An Phượng.

 

Nơi nhận:

-UBND huyện (b/c);

-Phòng TC-KH huyện (b/c);

-TTr Đảng ủy-HĐND xã;

- Lưu: VP.

(b/c)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 10:32:51)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 12
Tháng này: 384
Tất cả: 11,283