CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
21/09/2022 03:58:27

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/QĐ-UBND

An Phượng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

 


 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN PHƯỢNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 23/7/2022 của Hội đồng nhân dân xã An Phượng về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 (theo các biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Tài chính-Kế toán xã tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHƯỢNG

 

Số: 04/BBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     An Phượng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

BIÊN BẢN

 Niêm yết công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư;

           Căn cứ Quyết định 5938/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Thanh Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

          Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND xã An Phượng nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ  hai về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022.

           Hôm nay vào hội 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2022 tại UBND xã An Phượng chúng tôi gồm có:

1.     Ông: Phạm Hữu Thanh

-         Chức vụ

Chủ tịch UBND xã

2.     Ông: Nguyễn Tiến Hoan

-         Chức vụ

Phó chủ tịch UBND xã

3.     Ông: Phạm Hữu Toán

-         Chức vụ

Chủ tịch MTTQ xã

4.     Bà: Nguyễn Thị Dòn

-         Chức vụ

Phó chủ tịch HĐND xã

5.     Ông: Nguyễn Công Dũng

-         Chức vụ

CC Tài chính – kế toán xã

6.     Ông: Đỗ Như Hậu

-         Chức vụ

CC Tư pháp – Hộ tịch xã

7.     Ông: Hoàng Văn Mậu

-         Chức vụ

 CC VP UBND xã

8.     Ông: Phạm Văn Bắc

-         Chức vụ

Trưởng ban TTND

I. Nội dung:

1. Ông Phạm Hữu Thanh -  Chủ tịch UBND xã thông qua quyết định công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

          2. Thông báo các nội dung công khai.

          2.1. Công khai Quyết toán ngân sách xã năm 2021.

- Công khai cân đối quyết toán ngân sách xã năm 2021.

          -Công khai quyết toán thu ngân sách xã năm 2021.

          -Công khai quyết toán chi ngân sách xã năm 2021.

          2.2. Công khai ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022.

          - Công khai cân đối ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022.

          -Công khai ước thực hiện thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022.

          -Công khai ước thực hiện chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022.

          3. Hình thức công khai

          - Niêm yết tại trụ sở UBND xã.

          -Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội, trưởng các thôn trong xã.

          4. Địa điểm, thời gian niêm yết

          - Niêm yết tại phòng một cửa UBND xã An Phượng.

          - Thời gian niêm yết từ ngày  29/7/2022 đến ngày 12/8/2022, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

          5. Yêu cầu: Toàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, trường các thôn xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Công chức Tài chính kế toán xã hoặc Chủ tịch UBND xã  An Phượng.          

 Biên bản lập xong hồi 15 giờ cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

    

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Dũng

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

                                                      

                  

 

 

 

                                                  CÁC THÀNH VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHƯỢNG

 

Số: 04/BB-KQCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     An Phượng, ngày 12 tháng 8 năm 2022

 

BIÊN BẢN

 Kết quả công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

 

Căn cứ biên bản công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 lập vào ngày 05 tháng 4 năm 2022.

1. Thời gian: Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2022. UBND xã An Phượng tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 lập vào ngày 28 tháng 7 năm 2022.

2.  Địa điểm: Tại Phòng họp UBND xã.

3.  Thành phần:

      1. Ông: Phạm Hữu Thanh

-         Chức vụ

Chủ tịch UBND xã

2.     Ông: Nguyễn Tiến Hoan

-         Chức vụ

Phó chủ tịch UBND xã

3.     Ông: Phạm Hữu Toán

-         Chức vụ

Chủ tịch MTTQ xã

4.     Bà: Nguyễn Thị Dòn

-         Chức vụ

Phó chủ tịch HĐND xã

5.     Ông: Nguyễn Công Dũng

-         Chức vụ

CC Tài chính – kế toán xã

6.     Ông: Đỗ Như Hậu

-         Chức vụ

CC Tư pháp – Hộ tịch xã

7.     Ông: Hoàng Văn Mậu

-         Chức vụ

 CC VP UBND xã

8.     Ông: Phạm Văn Bắc

-         Chức vụ

Trưởng ban TTND

4. Nội dung:

          - Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định

Toàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, trường các thôn đều thống nhất và nhất trí không có ý kiến gì với các nội dung trong bảng niêm yết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 lập vào ngày 28 tháng 7 năm 2022.

- Kết luận: Các thành viên tham dự hội nghị nhất trí tán thành với bảng công khai trên.

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Dũng

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

 

CÁC THÀNH VIÊN

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 10:19:02)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0