CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Xã An Phượng năm 2022
20/09/2022 06:15:43

UỶ BAN NHÂN DÂN

AN PHƯỢNG

 

Số: 23/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Phượng, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

An Phượng giai đoạn 2021-2025

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN PHƯỢNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

   Căn cứ Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

 Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện giai đoạn 2021-2025;

            Theo đề nghị của Kế toán - Tài chính xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã An Phượng giai đoạn 2021-2025.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, và các cán bộ, công chức liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                            - UBNDhuyện;

- Phòng TC - KH huyện;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

 

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

AN PHƯỢNG

 

Số: 31/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Phượng, ngày 05 tháng 4 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

An Phượng năm 2022

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN PHƯỢNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

   Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2022;

 Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thanh Hà năm 2022;

            Theo đề nghị của Kế toán - Tài chính xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã An Phượng năm 2022.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, và các cán bộ, công chức liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                         

- UBNDhuyện;
- Phòng TC - KH huyện;
- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

AN PHƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

XÃ AN PHƯỢNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022)

 

 

Thực hiện Quyết định số 754/QĐ- UBND huyện Thanh Hà ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thanh Hà giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân xã An Phượng xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu:

Tăng cường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn xã An Phượng. Tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ hai thông qua.

2. Yêu cầu:

a) THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị;

b) THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị), người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) THTK, CLP phải được tiến hành một cách đồng bộ, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị;

d) THTK, CLP phải được tiến hành một cách triệt để, thực chất, không mang tính hình thức và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, sử dụng nguồn lực tiết kiệm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và an sinh xã hội;

đ) Xây dựng Chương trình THTK, CLP phải đảm bảo được nội dung, tiêu chí đánh giá, các giải pháp cụ thể, rõ ràng mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ, bám sát Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của huyện. UBND xã An Phượng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu.

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

a) THTK, CLP tất cả các lĩnh vực trong quản lý và sử dụng NSNN như chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; quản lý thu, kiểm soát chi đúng quy định đảm bảo hoàn thành mức dự toán đã được HĐND và UBND huyện giao;

b) Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng theo các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung. Thường xuyên rà soát, kiểm kê, phân loại tài sản, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị. Gắn trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng và quản lý tài sản, quy trách nhiệm khi xảy ra việc làm mất tài sản;

c) Chống lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong cơ quan, đơn vị;

d) Chống lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tập trung chỉ đạo sản xuất theo mô hình sản xuất sản phẩm sạch;

đ) Chống lãng phí trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

e) Chống lãng phí trong tổ chức hội nghị ;

f) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác THTK, CLP trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của các ban ngành đoàn thể. Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP, kịp thời ngăn ngừa các hành vi lãng phí. Tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

a) Tăng cường quản lý chặt chẽ, tiết kiệm hơn nữa chi NSNN, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính NSNN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN. Triệt để tiết kiệm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập, phân bổ giao dự toán NSNN. Sử dụng kinh phí thường xuyên đúng mục đích, định mức chi tiêu, theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chế độ tài chính hiện hành. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cải cách tiền lương, tiết kiệm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc đắt tiền, chi hội nghị, tiếp khách, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, tổ chức lễ hội… Trong đó:

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương;

- Phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được giao các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm sử dụng ngân sách nhà nước;

- Hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán được cấp có thẩm quyền giao, trừ trường hợp thực sự cần thiết, sử dụng kinh phí phải đúng mục đích và hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi, loại bỏ các khoản chi không hợp lý, sai chính sách chế độ ra khỏi quyết toán ngân sách, không sử dụng kinh phí nhà nước làm quà biếu, quà tặng dưới mọi hình thức;

b) Thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh phí chi thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ khoán chi theo kết quả đầu ra;

c) Rà soát các chương trình, dự án, các công việc được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc giao nhiệm vụ trong tất cả các lĩnh vực để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án, các công việc cần thiết, mang lại hiệu quả cao;

d) Tăng cường huy động các nguồn đầu tư của xã hội trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao và du lịch, thực hiện công khai minh bạch kết quả thực hiện;

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

a) UBND xã thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công; Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND xã phê duyệt;

b) Tổ chức một cách đồng bộ, quyết liệt các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư đảm bảo đầu tư tập trung, khắc phục cơ bản đầu tư dàn trải, phân tán, chỉ triển khai các dự án khi bố trí đủ nguồn vốn, hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các công trình dự án gây lãng phí. Thực hiện việc phân bổ vốn đầu tư công một cách công khai, minh bạch theo quy định của Luật Đầu tư công. Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng kéo dài, không để phát sinh nợ mới;

c) Phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi phí đầu tư phát triển đã được HĐND và UBND xã phê duyệt và giao dự toán;

d) Tập trung rà soát và thực hiện giãn, hoãn tiến độ đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB, bố trí các nguồn vốn thanh toán nợ đọng XDCB. Trường hợp chưa xử lý dứt điểm nợ XDCB mà vẫn khởi công mới dự án thì người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

đ) Thực hiện cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện; tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp;

e) Tăng cường công tác rà soát, bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công;

f) Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ (trừ các trường hợp quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công);

g) Tập trung giải quyết, xử lý các công trình, dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp, thực hiện đúng quy định về tạm ứng và hoàn trả tạm ứng vốn đầu tư XDCB, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với 100% kế hoạch, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

h) Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ các dự án có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội xã hội trên địa bàn và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền).

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia:

Xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia phải dựa trên khả năng thực tiễn của địa phương. Không chạy theo thành tích và đầu tư dàn trải dẫn đến phát sinh nợ khi thực hiện chương trình mục tiêu.

4. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc và tài sản công:

a) Đất đai, trụ sở làm việc UBND xã An Phượng, được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm tiết kiệm. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gây lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm trái quy định;

b) Quản lý chặt chẽ đất công, bãi bồi ven sông, đất xen kẹp, dôi dư, rà soát và yêu cầu các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay thuộc đối tượng phải chuyển sang hình thức thuê đất để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước;

c) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp.

d) Thực hiện nghiêm việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đối với danh mục hàng hóa mua sắm tập trung theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt; Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn, đúng quy định của pháp luật;

đ) Quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, không sử dụng vào việc riêng. Tổ chức kiểm kê, phân loại và theo dõi quản lý.

5. Trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường:

a) Thực hiện tốt việc quản lý, đánh giá đúng tiềm năng tài nguyên của địa phương, tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên đất và nước trên địa bàn;

b) Xử lý nghiêm minh các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; khai thác cát trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên trên địa bàn;

c) Tăng cường rà soát xử lý các dự án sử dụng tài nguyên đất không triển khai dự án theo đúng tiến độ, thời gian, tập trung kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường;

e) Chống lãng phí, thực hiện giảm mức tổn thất điện.

6. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Hải Dương; phấn đấu đến năm 2023-2025 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015; thực hiện đúng về công tác tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức theo nguyên tắc chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

b) Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo Kế hoạch số 87-KH-HU ngày 09/04/2018;

c) Đổi mới công tác quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý; minh bạch hóa quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

d) Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực.

7. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội:

 Triệt để tiết kiệm trong việc tổ chức lễ hội, tổ chức sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là các lễ hội và sự kiện sử dụng NSNN; trong tiêu dùng, trong tổ chức việc cưới, việc tang, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức lễ hội.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1.     Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện THTK, CLP

UBND xã chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP giai đoạn 2021-2025, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt quá trình triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm từng lĩnh vực, từng nội dung; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Gắn kết quả THTK, CLP với công tác thi đua, khen thưởng và quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc THTK, CLP

a) Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP dưới nhiều hình thức. Qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

- Gắn nội dung tuyên truyền về THTK, CLP với công tác phòng chống tham nhũng, với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

- Các cấp, các ngành tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tuyên truyền, vận động về THTK, CLP đạt hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; Bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực

a) Tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, bảo đảm theo Luật Ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, tăng cường công tác kiểm tra rà soát ,thu hồi nợ đọng. Tăng cường giám sát và công khai dự toán, quyết toán ngân sách. Tổ chức thực hiện dự toán đúng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng nhiệm vụ và phân cấp quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư, triển khai thực hiện quản lý và điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

b) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Trong thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phải thẩm định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho từng chương trình, dự án cụ thể; bảo đảm dự án được duyệt có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước thông qua việc kiểm tra; giám sát cộng đồng trong hoạt động đầu tư công.

c) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là trong các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, trong khu dân cư .

d) Tổ chức sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, biên chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công khai, minh bạch hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

a) UBND xã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, nguyên tắc tập trung dân chủ tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát THTK, CLP.

b) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, trong đó thực hiện công khai dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách và các nguồn thu chi khác trong đơn vị; công khai thông tin về nợ xây dựng cơ bản và các nội dung đầu tư công theo quy định pháp luật, công khai hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi gây lãng phí.

c) Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức, đoàn thể, thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. Đẩy mạnh giám sát đầu tư cộng đồng thông qua việc nâng cao hiệu quả của ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định, tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

a) Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP. Cụ thể:

- Kiểm tra đối với tất cả các lĩnh vực thông qua cơ chế điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tình hình sử dụng ngân sách phân bổ, quản lý vốn đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, quản lý trụ sở làm việc, công trình phúc lợi và dịch vụ công cộng, mua sắm trang thiết bị làm việc và các loại tài sản khác.

- Thủ trưởng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với các ban ngành đoàn thể.

b) Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải kịp thời khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc THTK, CLP

a) UBND xã tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phương thức quản lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đặc biệt là trong thực hiện các dịch vụ công để vừa rút ngắn thời gian thực hiện, giảm nhân lực quản lý, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp.

b) Triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP gắn với công tác phòng chống tham nhũng. Đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin, phát hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí.

c) UBND xã tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể để nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Kế hoạch THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của huyện; UBND xã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của xã An Phượng;

- Ủy ban MTTQ xã , Đài phát thanh xã: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật THTK, CLP; thường xuyên xây dựng các chương trình, chuyên mục liên quan đến công tác THTK, CLP của xã.

 2. Thời gian, nội dung và đơn vị tổng hợp báo cáo

- Thời gian tổng hợp báo cáo

+ Báo cáo 9 tháng đầu năm và ước thực hiện 3 tháng các tháng cuối năm giai đoạn 2021-2025: Chậm nhất ngày 30/9/2022 của các năm giai đoạn 2021-2025.

 + Báo cáo kết quả các năm giai đoạn 2021-2025: Chậm nhất ngày 15/01 của các năm tiếp theo.

-         Nội dung:

Nội dung báo cáo Kết quả THTK, CLP theo Đề cương được ban hành theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP.

Trên đây là Kế hoạch THTK, CLP của xã An Phượng giai đoạn 2021-2025./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

AN PHƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

XÃ AN PHƯỢNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022)

 

 

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ- UBND huyện Thanh Hà ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thanh Hà năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã An Phượng xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022

1. Mục tiêu:

Tăng cường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn xã An Phượng. Tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022 đã được HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ hai thông qua.

2. Yêu cầu:

a) THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị;

b) THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị), người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) THTK, CLP phải được tiến hành một cách đồng bộ, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị;

d) THTK, CLP phải được tiến hành một cách triệt để, thực chất, không mang tính hình thức và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, sử dụng nguồn lực tiết kiệm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và an sinh xã hội;

đ) Xây dựng Chương trình THTK, CLP phải đảm bảo được nội dung, tiêu chí đánh giá, các giải pháp cụ thể, rõ ràng mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ, bám sát Chương trình THTK, CLP năm 2022 của huyện. UBND xã An Phượng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu.

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

a) THTK, CLP tất cả các lĩnh vực trong quản lý và sử dụng NSNN như chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; quản lý thu, kiểm soát chi đúng quy định đảm bảo hoàn thành mức dự toán đã được HĐND và UBND huyện giao;

b) Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng theo các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung. Thường xuyên rà soát, kiểm kê, phân loại tài sản, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị. Gắn trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng và quản lý tài sản, quy trách nhiệm khi xảy ra việc làm mất tài sản;

c) Chống lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong cơ quan, đơn vị;

d) Chống lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tập trung chỉ đạo sản xuất theo mô hình sản xuất sản phẩm sạch;

đ) Chống lãng phí trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

e) Chống lãng phí trong tổ chức hội nghị ;

f) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác THTK, CLP trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của các ban ngành đoàn thể. Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP, kịp thời ngăn ngừa các hành vi lãng phí. Tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

a) Tăng cường quản lý chặt chẽ, tiết kiệm hơn nữa chi NSNN, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính NSNN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN. Triệt để tiết kiệm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập, phân bổ giao dự toán NSNN. Sử dụng kinh phí thường xuyên đúng mục đích, định mức chi tiêu, theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chế độ tài chính hiện hành. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cải cách tiền lương, tiết kiệm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc đắt tiền, chi hội nghị, tiếp khách, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, tổ chức lễ hội… Trong đó:

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương;

- Phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được giao các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm sử dụng ngân sách nhà nước;

- Hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán được cấp có thẩm quyền giao, trừ trường hợp thực sự cần thiết, sử dụng kinh phí phải đúng mục đích và hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi, loại bỏ các khoản chi không hợp lý, sai chính sách chế độ ra khỏi quyết toán ngân sách, không sử dụng kinh phí nhà nước làm quà biếu, quà tặng dưới mọi hình thức;

b) Thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh phí chi thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ khoán chi theo kết quả đầu ra;

c) Rà soát các chương trình, dự án, các công việc được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc giao nhiệm vụ trong tất cả các lĩnh vực để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án, các công việc cần thiết, mang lại hiệu quả cao;

d) Tăng cường huy động các nguồn đầu tư của xã hội trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao và du lịch, thực hiện công khai minh bạch kết quả thực hiện;

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

a) UBND xã thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công; Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được HĐND xã phê duyệt;

b) Tổ chức một cách đồng bộ, quyết liệt các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư đảm bảo đầu tư tập trung, khắc phục cơ bản đầu tư dàn trải, phân tán, chỉ triển khai các dự án khi bố trí đủ nguồn vốn, hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các công trình dự án gây lãng phí. Thực hiện việc phân bổ vốn đầu tư công một cách công khai, minh bạch theo quy định của Luật Đầu tư công. Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng kéo dài, không để phát sinh nợ mới;

c) Phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi phí đầu tư phát triển đã được HĐND và UBND xã phê duyệt và giao dự toán;

d) Tập trung rà soát và thực hiện giãn, hoãn tiến độ đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB, bố trí các nguồn vốn thanh toán nợ đọng XDCB. Trường hợp chưa xử lý dứt điểm nợ XDCB mà vẫn khởi công mới dự án thì người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

đ) Thực hiện cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện; tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp;

e) Tăng cường công tác rà soát, bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công;

f) Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ (trừ các trường hợp quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công);

g) Tập trung giải quyết, xử lý các công trình, dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp, thực hiện đúng quy định về tạm ứng và hoàn trả tạm ứng vốn đầu tư XDCB, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với 100% kế hoạch, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

h) Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ các dự án có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội xã hội trên địa bàn và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền).

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia:

Xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia phải dựa trên khả năng thực tiễn của địa phương. Không chạy theo thành tích và đầu tư dàn trải dẫn đến phát sinh nợ khi thực hiện chương trình mục tiêu.

4. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc và tài sản công:

a) Đất đai, trụ sở làm việc UBND xã An Phượng, được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm tiết kiệm. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gây lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm trái quy định;

b) Quản lý chặt chẽ đất công, bãi bồi ven sông, đất xen kẹp, dôi dư, rà soát và yêu cầu các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay thuộc đối tượng phải chuyển sang hình thức thuê đất để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước;

c) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp.

d) Thực hiện nghiêm việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đối với danh mục hàng hóa mua sắm tập trung theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt; Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn, đúng quy định của pháp luật;

đ) Quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, không sử dụng vào việc riêng. Tổ chức kiểm kê, phân loại và theo dõi quản lý.

5. Trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường:

a) Thực hiện tốt việc quản lý, đánh giá đúng tiềm năng tài nguyên của địa phương, tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên đất và nước trên địa bàn;

b) Xử lý nghiêm minh các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; khai thác cát trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên trên địa bàn;

c) Tăng cường rà soát xử lý các dự án sử dụng tài nguyên đất không triển khai dự án theo đúng tiến độ, thời gian, tập trung kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường;

e) Chống lãng phí, thực hiện giảm mức tổn thất điện.

6. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Hải Dương; phấn đấu đến năm 2023 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015; thực hiện đúng về công tác tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức theo nguyên tắc chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

b) Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo Kế hoạch số 87-KH-HU ngày 09/04/2018;

c) Đổi mới công tác quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý; minh bạch hóa quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

d) Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực.

7. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội:

 Triệt để tiết kiệm trong việc tổ chức lễ hội, tổ chức sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là các lễ hội và sự kiện sử dụng NSNN; trong tiêu dùng, trong tổ chức việc cưới, việc tang, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức lễ hội.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1.     Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện THTK, CLP

UBND xã chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2022, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2022. Xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm từng lĩnh vực, từng nội dung; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Gắn kết quả THTK, CLP với công tác thi đua, khen thưởng và quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc THTK, CLP

a) Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP dưới nhiều hình thức. Qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

- Gắn nội dung tuyên truyền về THTK, CLP với công tác phòng chống tham nhũng, với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

- Các cấp, các ngành tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tuyên truyền, vận động về THTK, CLP đạt hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; Bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực

a) Tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, bảo đảm theo Luật Ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, tăng cường công tác kiểm tra rà soát ,thu hồi nợ đọng. Tăng cường giám sát và công khai dự toán, quyết toán ngân sách. Tổ chức thực hiện dự toán đúng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng nhiệm vụ và phân cấp quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư, triển khai thực hiện quản lý và điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

b) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Trong thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phải thẩm định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho từng chương trình, dự án cụ thể; bảo đảm dự án được duyệt có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước thông qua việc kiểm tra; giám sát cộng đồng trong hoạt động đầu tư công.

c) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là trong các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, trong khu dân cư .

d) Tổ chức sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, biên chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công khai, minh bạch hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

a) UBND xã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, nguyên tắc tập trung dân chủ tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát THTK, CLP.

b) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, trong đó thực hiện công khai dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách và các nguồn thu chi khác trong đơn vị; công khai thông tin về nợ xây dựng cơ bản và các nội dung đầu tư công theo quy định pháp luật, công khai hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi gây lãng phí.

c) Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức, đoàn thể, thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. Đẩy mạnh giám sát đầu tư cộng đồng thông qua việc nâng cao hiệu quả của ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định, tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

a) Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP. Cụ thể:

- Kiểm tra đối với tất cả các lĩnh vực thông qua cơ chế điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tình hình sử dụng ngân sách phân bổ, quản lý vốn đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, quản lý trụ sở làm việc, công trình phúc lợi và dịch vụ công cộng, mua sắm trang thiết bị làm việc và các loại tài sản khác.

- Thủ trưởng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với các ban ngành đoàn thể.

b) Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải kịp thời khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc THTK, CLP

a) UBND xã tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phương thức quản lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đặc biệt là trong thực hiện các dịch vụ công để vừa rút ngắn thời gian thực hiện, giảm nhân lực quản lý, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp.

b) Triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP gắn với công tác phòng chống tham nhũng. Đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin, phát hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí.

c) UBND xã tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể để nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Kế hoạch THTK, CLP năm 2022 của huyện; UBND xã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 của xã An Phượng;

- Ủy ban MTTQ xã , Đài phát thanh xã: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật THTK, CLP; thường xuyên xây dựng các chương trình, chuyên mục liên quan đến công tác THTK, CLP của xã.

 2. Thời gian, nội dung và đơn vị tổng hợp báo cáo

- Thời gian tổng hợp báo cáo

+ Báo cáo 9 tháng đầu năm và ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2022: Chậm nhất ngày 30/9/2022.

 + Báo cáo kết quả năm 2021: Chậm nhất ngày 15/01/2022.

-         Nội dung:

Nội dung báo cáo Kết quả THTK, CLP theo Đề cương được ban hành theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP.

Trên đây là Kế hoạch THTK, CLP của xã An Phượng năm 2022./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 353
Trước & đúng hạn: 352
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/03/2023 19:26:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 54
Tháng này: 1,961
Tất cả: 19,483