CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN XÃ
16/09/2022 04:06:01

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN PHƯỢNG

Số: 05/BC-UBND

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        

            An Phượng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác THTK, CLP năm 2021

         

Thực hiện Quyết định số 1787/QĐ- UBND huyện Thanh Hà ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thanh Hà năm 2021. UBND xã An Phượng  báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021 như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK, CLP

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về THTK, CLP; Lãnh đạo UBND xã đã quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và các ban ngành, đoàn thể nhằm nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện công tác THTK, CLP trong UBND xã.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình THTK, CLP và việc THTK, CLP

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Chương trình THTK, CLP tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2021; Quyết định số 1787/QĐ- UBND huyện Thanh Hà ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thanh Hà năm 2021.

UBND xã đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021. Đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và các ban ngành, đoàn thể trong UBND xã thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong kế hoạch đã ban hành. Lãnh đạo thường xuyên quán triệt việc thực hiện công tác THTK, CLP ở các cơ quan, đơn vị đã được gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính của xã nhà.

3. Tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

Năm 2021, UBND xã đã thực hiện một số biện pháp sau:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP,

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP.

- Tăng cường công tác tổ chức  THTK, CLP trên các lĩnh vực.

- Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP.

- Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN và công trình phúc lợi công cộng được khai thác và phát huy hiệu quả;

- Các chế độ, tiêu chuẩn định mức được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thất thoát, lãng phí.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

II. Tình hình, kết quả THTK, CLP năm 2021.

Bảng kê số liệu tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí (theo mẫu biểu đính kèm).

III. Đánh giá chung

1. Đánh giá kết quả đạt được

Năm 2021, việc thực hiện công tác THTK, CLP tại UBND xã đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác chỉ đạo, quán triệt được kịp thời, việc thực hiện nghiêm túc. Các tiêu chuẩn, định mức được cụ thể hóa trong quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị.

Từng bước được nâng cao nhận thức về nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang cũng như trong tổ chức lễ hội và tiêu dùng không phô trương hình thức…

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Công tác THTK, CLP đã có những chuyển biến rõ rệt, các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm song vẫn còn một số hạn chế sau:

- Thực hiện việc triển khai cơ chế tự chủ chưa đồng bộ.

- Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên và liên tục.

- Chưa bán sát vào đặc điểm, đặc thù cơ quan, đơn vị và địa phương để đặt ra chương trình hành động.

3. Những kinh nghiệm rút ra

- Cán bộ, lãnh đạo là người đi đầu, tiên phong và gương mẫu trong việc THTK, CLP để các cán bộ, công chức noi theo.

- Thực hiện phê bình, tự phê bình trong việc tiết kiệm, chống lãng phí trong đảng, chính quyền thông qua các cuộc họp bình xét, thi đua khen thưởng.

IV. Phương hướng nhiệm vụ thực hiện THTK, CLP năm 2022

- Bám sát vào dự toán chi ngân sách năm 2022;

- Thực hiện tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, tránh lãng phí;

- Phấn đấu có kinh phí tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ trong năm 2022.

V. Đề xuất, kiến nghị

Việc ban hành Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan trong sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm, và có hiệu quả. Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào đời sống thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng. Trong công tác quản lý cần có chế độ khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có những thành tích cũng như xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm pháp luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

 

Nơi nhận:

 - Phòng Tài chính - KH;

 - Lưu: VT (VP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh

 

 

 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2751
Trước & đúng hạn: 2750
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 11:40:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0